Tegoroczna edycja kursu pedagogicznego,
który nadaje uprawnienia pedagogiczne studentom Filozofii i Kulturoznawstwa
 

Jeśli kiedykolwiek w twojej pracy zawodowej chodzić będzie o to, abyś: szlifował cudze talenty,                                                             promował kulturę poprzez wiedzę o sztuce i twórczość innych, nakłaniał do myślenia krytycznego dzieci, młodzież i swoich podopiecznych, to koniecznie musisz posiadać PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE!

Jeśli już wstępnie zainteresowała Cię oferta, jaką daje Ci STUDIUM PEDAGOGICZNE Akademii Ignatianum w Krakowie (w Polsce, na ogół Kulturoznawstwo i Filozofia pozostają kierunkami bez uprawnień pedagogicznych), to: napisz maila:

Stuneci Kulturoznawstwa – studiumpedagog@wp.pl , Studenci Filozofii– celina.dorohinicka@gmail.com

Dodaj temat: Studium Pedagogiczne – 2012/2013; w treści informacji podaj swoje imię, nazwisko, rok studiów. Czekamy na możliwie szybkie mailowe zgłoszenia.

NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ STUDENTÓW:

  • Co to jest przygotowanie pedagogiczne, komu i do czego może służyć?
Podążamy za  zmianami prawnymi i aktualizujemy program Studium Pedagogicznego „Ignataianum”, toteż wiemy, że za przygotowanie pedagogiczne wymagane na odpowiednich stanowiskach uznaje się:

1)      ukończenie wyższych studiów z przygotowaniem pedagogicznym albo innych szkół lub kursów dających przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

2)      W dniu 7.04.2010 r. weszło w życie również rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 19.02.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 45 poz. 260) Zgodnie z nim za wykształcenie specjalistyczne na poziomie wyższym uznaje się ukończenie: szkoły wyższej o kierunku kulturoznawstwa, a za przygotowanie pedagogiczne uznaje się zgodnie rozporządzeniem z 12 marca 2009 r. ukończenie wyższych studiów z przygotowaniem pedagogicznym albo innych szkół lub kursów dających przygotowanie pedagogiczne. Zatem Studium Pedagogiczne organizuje kurs między innymi w myśl tych wskazanych aktów prawnych.

3)      Przygotowanie pedagogiczne jest konieczne do pracy w szkole: nauczyciel WOK , filozofii, etyki, a ponadto (rzecz dotyczy kulturoznawców) do działań wychowawczo-edukacyjnych w domach kultury, MDK, GOK, wszędzie tam gdzie prowadzone są teatry dla dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne, filmowe, fotograficzne, taneczne itp., słowem – w ogniskach pracy pozaszkolnej.


  • Czy po ukończeniu kursu otrzymam zaświadczenie potwierdzające moje przygotowanie pedagogiczne?
Tak, po ukończeniu kursu pedagogicznego absolwent uzyskuje świadectwo z wykazem przedmiotów i ilością odbytych godzin kursu.

 
  • Jak długo trwa kurs pedagogiczny, ile godzin i jakie są oczekiwania wobec kandydatów?
Kurs obejmuje 420 godzin i trwa na ogół 3 semestry. Najlepiej rozpocząć jego realizację na studiach licencjackich. Kurs ten daje podwójne uprawnienia: studentom filozofii – do nauczania etyki i filozofii; studentom kulturoznawstwa – do nauczania WOK i do pracy w charakterze animatora kultury/instruktora.

Bardzo dobrze jeśli student (zwłaszcza kulturoznawstwa) ukończył: liceum plastyczne, muzyczne, kurs tańca, fotografii itp.


  • Czy współcześnie można znaleźć ofertę na rynku pracy adresowaną do tych, którzy ukończyli taki kurs pedagogiczny
Czy wiesz o tym studencie kulturoznawstwa , że...      Program Edukacji Kulturalnej (jaki zaplanowało już wiele polskich miast) to odpowiedź na propozycje programową Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwłaszcza do projektu” Patronat artystyczny”, którego celem jest tworzenie lokalnych programów edukacyjnych, kształtujących umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Istotne założenie tego projektu brzmi: „edukacji kulturalnej ma sprzyjać rozwijaniu szkoły jako miejsca realizacji koncepcji wychowania przez sztukę, miejsca rozbudzania aktywności i indywidualnej ekspresji artystycznej. Współczesna edukacja kulturalna nie może się ograniczać jedynie do przyswajania młodym ludziom wiedzy w zakresie sztuki i twórczości artystycznej”.

Oferty pracy dla animatora kultury z przygotowaniem pedagogicznym pojawiają się coraz częściej.

Czy wiesz o tym studencie filozofii, że...      Filozofia w szkole, a tym samym zapotrzebowanie na nauczyciela filozofii, jest co prawda jeszcze rzadkością i luksusem, ale w roku szkolnym 2011/2012 organizowana jest pod patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie już XXIV edycja Olimpiady Filozoficznej. Uczniowie zainteresowani proszeni są o zgłoszenie się do turnieju wiedzy. Zatem istnieją szkoły (nie tylko społeczne licea), którym nie obce jest  przynajmniej dodatkowe organizowanie zajęć z edukacji filozoficznej! Z kolei nowa Podstawa Programowa (ważny dokument MEN z 2009 r., obowiązujący od trzech lat każdą polską szkołę) przewiduje obowiązkowo etykę na każdym szczeblu nauczania – od szkół podstawowych do liceów. Na razie jako alternatywa dla religii, jednak coraz więcej osób decyzyjnych w naszym państwie przyznaje za znanym etykiem KUL ks. dr hab. A. M. Wierzbickim,, że „uczniowie, którzy z przyczyn światopoglądowych nie chodzą na religię, powinni być traktowani poważnie przez szkołę i nie powinno się ich okłamywać, że etyka zastępuje religię, co wizualnie wręcz sugeruje na świadectwie pionowa kreska pomiędzy religią a etyką. Podobnie uczniowie, którzy uczą się religii, nie powinni być wyłączani z ogólnoludzkiego dyskursu moralnego, do którego uprawnia sam rozum ludzki, a nie wybór światopoglądowy”. Wszystko zatem na dobrej drodze, lecz dyrektorzy szkół rozkładają ręce i tłumaczą, że nie ma nauczycieli etyki. Bądźcie zatem tymi, którzy to zmienią!

 

Nasze zaplecze eksperymentalno-dydaktyczne

stanowi Akademia Dziecięca Ignatianum. Tam obserwujemy różnorakie zajęcia z dziećmi i współtworzymy autorskie warsztaty. Zależy nam szczególnie na tym, aby profil podjętych tam przedsięwzięć edukacyjnych dotyczył problematyki społecznej, filozoficznej, etycznej, wiedzy o sztuce a także działań w zakresie animacji kultury, ale był realizowany w taki sposób, by jednocześnie nie pomijać celów wychowawczych i kształtować zachowania twórcze dzieci.

GŁOSIĆ I UPOWSZECHNIAĆ WIZJĘ EDUKACJI I WYCHOWANIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE ROZWÓJ INDYWIDUALNY DZIECKA, JEGO SAMOŚWIADOMOŚĆ, EMOCJE, ROZWIJA ZDOLNOŚĆ KOMUNIKOWANIA SIĘ Z LUDŹMI ORAZ BUDZI POTENCJAŁ TWÓRCZY !


Nasi absolwenci

W ramach praktyk pedagogicznych nawiązaliśmy kontakt z blisko 90 instytucjami Trzech naszych studentów zauważono już na praktykach pedagogicznych, doceniono ich profesjonalizm i dzisiaj są ambitnymi nauczycielami i animatorami kultury.

„(…) to osoba o wysokiej kulturze, posiada takt pedagogiczny, przygotowana pod względem dydaktycznym i merytorycznym, łatwo nawiązująca kontakt

z młodzieżą.(…) takich studentów zawsze chętnie przyjmiemy do naszej placówki na praktykę a w przyszłości być może do pracy”.

                                                          (fragment „Opinii z praktyki pedagogicznej” w jednym z MDK w Krakowie)

  
Życzymy Ci studencie, aby podobna jak ta poniżej, autentyczna oferta pracy z 2010/ 2011 roku, była w przyszłości kierowana właśnie do Ciebie:

Szukamy Instruktora artystycznego                                                                                                                                                                                                                                         Wymiar czasu pracy: etat (umowa o pracę)                                                                                                                                                                                                                         Wymagania:   Wykształcenie: wyższe specjalistyczne oraz przygotowanie pedagogiczne (…)”

Nie jest naszym powodem radości to, iż w dobie trudnej sytuacji w obszarze edukacji za nasz kurs zmuszeni jesteśmy pobierać od słuchaczy częściową opłatę. Nie chcemy jednak tego faktu odnotowywać małymi literami. Mamy bowiem nadzieję, że poniesione przez Państwa wyrzeczenie finansowe (500 zł. przy wpisie na kurs oraz 500 zł. na jego zakończenie) zostanie nagrodzone dobrą atmosferą zajęć i rzeczowym przygotowaniem pedagogicznym, niezbędnym na rynku pracy.

Komentarze